La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Les fites territorials de Girona. Abans de la moderna divisió provincial de l'Estat de 1833, establerta per Javier de Burgos, secretari d'Estat de la regent Maria Cristina de Borbó, Girona estava encerclada per un terme estret i invariable. Els canvis introduïts per la reforma varen ser mínims, de manera que aquelles característiques romangueren fins els anys 60, quan començaren a produir-se annexions dels municipis propers al terme de la ciutat. Aquests límits estaven assenyalats amb fites de pedra, de les quals encara se'n conserven algunes.

Fita 'Per la mitja llevga', situada actualment a la placeta de l'Institut Vell, al carrer de la Força

(Ampliar) - Fita 'Per la mitja llevga', situada actualment a la placeta de l'Institut Vell, al carrer de la Força.

Els límits històrics de Girona. Les fites eren delimitacions de caràcter fiscal, aspecte clarament definit en el privilegi que la reina Maria de Castella va atorgar a la ciutat de Girona el dia 12 de maig de 1451 ("Privilegi que alguns manestrals poblats en los límits contenguts en los capítols del dit privilegi sien tenguts a pagar imposició") i pel qual es prohibia vendre carn, vi, pa i altres queviures a l'entorn de mitja lleuga de les muralles de la ciutat (1).
Fins a l'abolició d'aquest privilegi, els incompliments i els conflictes amb els pobles veïns varen ser constants; sovint, saltencs irats foragitaven els ramats de Girona de les ribes del Ter, i les autoritats de Cassà de la Selva i Quart aturaren diverses vegades combois carregats de blat o peix procedent de Sant Feliu de Guíxols destinats al barri del Mercadal.
L'autoritat reial, mitjançant la concessió de privilegis, ja havia anat configurant els mecanismes del règim polític local, el de la insaculació, els procediments de la hisenda municipal, els reglaments de l'activitat mercantil i artesanal. La disposició del 1451 tenia alguns antecedents, com un privilegi del rei Alfons II d'Aragó, del mes d'octubre de 1194, anomenat "Concessió dels límits de la Ciutat dins los quals los habitants en aquella fossen franchs de exòrquia", que, com que afecta exclusivament als poblats a la "Civitatis Gerunde et suburbii", detalla els límits territorials ("universo popolo habitanti nunc et habituturo ab ipso loco, quod nuncupatur sa Kaderita superiori, usque ad mansum Berengarii de plano, et ab ipsa turre superiori Gerundelle, usque adfontem de Pedreta, et inde usque ad figuerolas".

Fita instal·lada davant el monestir de Sant Daniel

(Ampliar) - Fita instal·lada davant el monestir de Sant Daniel.

L'objectiu d'aquesta imposició era evitar la pèrdua d'ingressos que tenia una Girona que ja havia viscut els seus moments més esplendorosos. Molts comerciants, carnissers i taberners, amb l'objectiu d'evitar els impostos que es cobraven a l'entrada de la ciutat van decidir instal·lar els seus negocis a l'exterior de la muralla, prop dels camins o als ravals. Als transgressors del privilegi reial se'ls amenaçava amb la demolició de l'establiment o una multa de 1.000 florins d'or.
El privilegi marcat per la institució de la mitja lleuga va completar-se anys més tard amb dues noves disposicions reials. Una promulgada el 16 de juliol de 1510 per Ferran II, i uns privilegis concedits per Germana de Foix, segona muller de Ferran II, el 30 d'agost de 1512. Aquesta segona disposició definia més exactament els límits de la mitja lleuga: "una leuga de Gerona és a la vila de Salrà e al loch de Medinyà e al hostal nou e a la capella de Arols e a la cabana den Banyoles o semblants spays [...] e mitja leuga consentida en dit privilegi sia la meytat de camí de dits spays".
Durant els segles XVI i XVII, degut a la relativa prosperitat per la que passava la ciutat i a que els rectors de la ciutat municipalitzessin els principals abastaments (botiga del forment. peixateries, carnisseries, etc) la normativa va ser respectada i els jurats gironins no van haver de posar gaires multes. D'aquesta època es documenten pocs casos de transgressió, algun al Pont Major, algun altre a Palau Sacosta, i un a la Creueta, però sense massa incidència i exemplarment castigats per la determinació de les autoritats (2).

- Fita 'Per la mitja llevga', situada actualment a la placeta de l'Institut Vell, al carrer de la Força. Model 3D elaborat per Xavier Busquets.

A partir del segle XVIII, sobretot pels volts de 1720, després de l'ocupació i pèrdua de les llibertats del país, decretada per Felip V, el privilegi de la mitja llegua començà a ser vulnerat cada cop de forma més flagrant. Les denúncies per infracció d'aquesta llei es multipliquen, el que contrasta amb l'atonia econòmica de la ciutat. Davant aquesta situació de debilitat els Síndics de la Vegueria entaularen el 1722 un plet davant la Reial Audiència per acabar amb el privilegi de la mitja lleuga. Els regidors gironins, tement perdre el privilegi, van optar per fer un nou text, el "Nou Establiment", concedit per la Intendència General de Catalunya el 9 d'octubre de 1726, que decretava els mateixos privilegis, en els mateixos termes i la mateixa distància que la disposició de 1451, però concedia obrir establiments dins el perímetre a canvi del pagament de 150 lliures i d'un cens perpetu de 5 lliures anuals. Abans de 1726, la universitat de Sant Daniel havia obtingut un establiment de la Reial Audiència que els permetia vendre carn, vi, oli i altres queviures, en flagrant contradicció amb la privativa gironina.
Per definir amb exactitud els límits en els quals calia pagar impostos a la ciutat de Girona es va autoritzar plantar 14 fites de pedra amb la inscripció "Per la mitja lleuga", en cadascun dels llocs per on un camí reial tallava la línia imaginària del perímetre del districte. Els pobles del voltant, indignats amb la nova decisió, no van assistir a la plantació d'aquestes fites i van seguir convocant plets contra el privilegi (3). Els Síndics de la Vegueria van obligar als ramats de la ciutat a pasturar només dins el terme municipal estricte marcat per aquesta mitja lleuga. El nombre d'infraccions contra la normativa es dispararen i s'obriren comerços a Santa Eugènia de Ter, Palol d'Onyar, Aiguaviva, Domeny, la Creueta, Sant Daniel i altres nuclis (4). Els propietaris van començar a fer servir totes les escletxes legals de la normativa.
La prescripció va durar encara fins a les primeres dècades del segle XIX, quan ja es va fer evident que no servia per res i que era un vestigi anacrònic (5). El 1817, en base a la Reial Ordre del 26 de juliol de 1816 que havien retardat més de sis mesos, es posava fi al monopoli de la mitja lleuga (6) i deixava en l'oblit les pedres que havien marcat fins llavors el privilegi. Es va aconseguir permís del Capità General de que l'esmentat decret s'apliqués a partir del primer dia de 1818. El 19 de març de 1817, un "Aviso al Público" del Capità General decretava la lliure venda a tota mena de carns. La Reial Ordre de 6 de desembre de 1836, que disposava l'abolició total i definitiva de totes les privatives i monopolis, no va fer més que ratificar la fi d'una pervivència anacrònica.

Privilegi atorgat per la reina Maria de Castella a la ciutat de Girona. 10 de febrer de 1445

(Ampliar) - Privilegi atorgat per la reina Maria de Castella a la ciutat de Girona. 10 de febrer de 1445. Fons Ajuntament de Girona.

Les fites. Abolida la disposició, les fites plantades el 1727, que mesuraven "sinch palms fora terra, y sinch palms dins terra, ab dos palms de ample y palm y mitg de gruix" varen perdre la seva funció, però restaren dempeus. Narcís Castells a "El districte de la Mitja Llegua..." (op. cit) relaciona la informació disponible de les catorze fites.
1. Segons la descripció coetània la primera fita es trobava "exint de Girona, anant al lloch de Celrà, és a la part de solixent, al capdemont del Pla de Campdorà, a la entrada del bosch". Probablement va ser arrencada al fer noves roturacions de terres.
2. Es trobava "exint de Girona, anant a la Capella dels Àngels i a La Bisbal, és a la part de Solixent, al capdemont de la Pujada de la Font dels llehons". Ha passat per dos canvis d'emplaçament, ambdós relacionats amb intents de robatori. El primer, durant l'any 1943, un acord de la "Comissión Provincial de Monumentos de Gerona" decidí "volver a colocar en su sitio un hito, indicador de la media legua, que habia sido arrancada de su lugar, en el camino de la Fuente de los Leones, en Sant Daniel". El darrer va ser en el mes de setembre de 1981: s'havia fet un forat a l'entorn de la fita prou profund com per arrancar-la amb l'ajut d'una petita grua de construcció. Els veïns de Sant Daniel ho comunicaren a l'Ajuntament, que organitzà el trasllat urgent de la pedra i la emplaçà davant el monestir de Sant Daniel.
3. Va ser plantada "exint de Girona, anant a Sant Miquel de Celrà, és a la part de solixent, a la casa de la vinya de Mora, que és en Sant Daniel". No ha estat localitzada.

Plànol de suport per a l'elaboració del projecte Emplaçament Pedra de la Mitja Llegua a Sant Daniel. 1983

(Ampliar) - Plànol de suport per a l'elaboració del projecte Emplaçament Pedra de la Mitja Llegua a Sant Daniel. 1983. Fons Ajuntament de Girona.

4. Estava, "exint de Girona, anant a Montnegre y Santa Pallaya, y altres parts, és de la dita part de solixent, dret a la casa den Marco de Palol, que és a la esquerra del camí". Es troba, desplaçada del seu lloc original, a tocar Can Garolera de Palol d'Onyar, ja que havia quedat em mig del bosc.
5. Es trobava "exint de Girona, anant al Hostal Nou, és a la part de mitg die del camí de Barcelona, a una casa anomenada La Ceva, en la qual havie Hostal o Taverna, que és més enllà de la Avallaneda". Localitzada en la vorera dreta de l'actual Carretera Nacional II, enfront de la casa que conserva el nom de La Ceva o Ceba. Va romandre dempeus fins els primers anys 1960, quan, per l'eixamplament de la carretera, va ser arrencada i deixada en la cuneta en posició horitzontal, on les herbes i els matolls anaren amagant-la.
6. Va ser instal·lada "exint de Girona, anant a la capella de Arols, és a la dita part de mitg die, junt a unas casas del lloch de Quart, que són junt al camí, de la mà dreta, en les quals antigament hi havie hostal y camiceria". L'Ajuntament de Quart la va fixar en un parterre de l'antiga estació del carrilet quan, l'any 1980, hom l'havia retrobat després de que el propietari dels terrenys on es trobava emplaçada des de 1727 va arrencar-la i la va llençar al rec. Aquest fet succeïa a finals dels anys 1950 i, des de llavors fins 1980, va romandre en el fons del rec esmentat.
7. S'ubicava "exint de Girona, anant a Tossa, Lloret y Blanes, és a la dita part de mitg die, a la rejoleria del terme de Palau Çacosta anomenada la Boxa, que és junt al camí a la mà esquerra". Treta per l'Ajuntament de Fornells el 20 de desembre de l’any 1998, el 10 de novembre de 2019 va ser recuperada pel poble de Fornells de la Selva, i ubicada a la zona de "La Sitja".
8. Estava "exint de Girona, anant a Vich, és a la part de Ponent en dret del Pou de Glas del terme de Vilablareix que poceheix Sabater de Ayguaviva". Actualment es troba en el seu emplaçament originari, emmig d'un bosc situat al Nord-Oest de la Casa del Temple d'Aiguaviva.

Inauguració de la fita de pedra de la Mitja Lleuga. 10 de novembre de 2019

(Ampliar) - Inauguració de la fita de pedra de la Mitja Lleuga. 10 de novembre de 2019. Ajuntament de Fornells de la Selva.

9. Instal·lada "exint de Girona, anant a Sant Feliu de Pallerols, és a la dita part de ponent, a una creu de ferro ab pal de fusta que és més enllà de las casas novas, a mà dreta del camí de Sant Feliu de Pallerols". Localitzada, en posició horitzontal, a l'esquerra de l'antic camí de Sant Feliu de Pallerols, uns 200 metres més enllà del veïnat de "Cases Noves", terme de Sant Gregori, on va ser deixada quan el propietari dels terrenys colindants la va arrencar durant la dècada del 1970. Actualment està situada a la placeta de l'Institut Vell, al carrer de la Força de Girona. A Sant Gregori, el 2008, s'hi va instal·lar una rèplica.
10. Es trobava "exint de Girona, anant a Amer passant dessà Ter, és a la dita part de Ponent, a la entrada del bosch, dret a la Iglesia de Monfullà". Es va determinar amb exactitud el lloc on s'aixecava la fita, per testimoni d'un veí de Montfullà que recordava haver-la vist a finals dels anys 1940, a l'esquerra de l'actual carretera d'Anglès, poc abans d'arribar a l'antic pas a nivell del ferrocarril de Girona a Olot. Aquest lloc es va convertir-se en un hort quan la carretera vella (que passava prop l'església de Montfullà) va donar pas a la nova (per la Pilastra). Això va fer que els propietaris de l'hort arrenquessin la fita i, segons el testimoni, la llencessin a la sèquia Monar.
11. Va ser plantada "exint de Girona, anant a Amer passat dellà Ter, és a la dita part de Ponent dret a la Torra de Rossell del lloch de Sant Gregori, que és a mà dreta del camí". No s'ha localitzat. La possibilitat d'haver estat arrancada fa molts anys o d'haver desaparegut en una de les freqüents crescudes del Ter, que al llarg dels temps ha canviat de curs i hi ha grans dipòsits d'al·luvió hó impossibiliten.

L'alcaldessa de Girona Anna Pagans inaugura la rèplica de la fita de la mitja lleuga a Sant Gregori. L'original es troba a la placeta de l'Institut Vell de Girona. 2008

(Ampliar) - L'alcaldessa de Girona Anna Pagans inaugura la rèplica de la fita de la mitja lleuga a Sant Gregori. L'original es troba a la placeta de l'Institut Vell de Girona. 2008. Xavier Castillon Plana. CRDI - Ajuntament de Girona.

12. Estava "exint de Girona, anant a Santa Coloma, Arbúcies y altres parts, és a la dita part de Ponent, a la casa de.n Garroffa de Ayguaviva". Avui es troba a frec de Can Garrofa d'Aiguaviva, però el camí reial que menava a Santa Coloma de Farners va ser desplaçat a finals del segle XIX.
13. Instal·lada "exint de Girona, anant al lloch de Medinyà, és a la part de tremontana de dellà del Pont Nou, dret a la pedra dreta". Es trobava poc abans de l'Hostal de les Goges i segurament va desaparèixer en fer l'eixamplament de la Nacional II i la rectificació del seu traçat en la zona de la Costa Roja; el Dr. Miquel Oliva i Prat, en referir-s'hi l'any 1969 per situar el jaciment arqueològic del "Cau de les Goges", deia que "por el mismo sitio estaba uno de los mojones conocidos con el escudo de Gerona y la leyenda per la mitja llegua".
14. S'ubicava "exint de Girona, anant a la Cabanya d.en Banyoles, és a la part de tremontana, en dret al Castell de Montagut, que és en lo pla de Sant Julià de Ramis fins a la caseta que es troba a mà esquerra del camí de Banyoles y sota dit Castell de Montegut". Plantada al peu de la carretera de Banyoles.
Nota. En el text s'utilitza el terme lleuga en lloc de llegua per ser la grafia que figura als monòlits de terme.


Notes

(1) - El 13 de febrer de 1445 la reina Maria, esposa i lloctinent d'Alfons V, ja havia atorgat un privilegi intitulat "Privilegi que mige leuga entorn la Ciutat no.s puix tenir tavernes, carniceries, ne vendre pa ne vi". Fonamentalment, instituia el monopoli de la ciutat en la venda de pa, vi, peix, pesca salada i altres queviures, en tot el territori comprès dins un cercle de mitja llegua de radi a l'entorn de les muralles de la ciutat, amb la pretensió d'evitar la pèrdua d'ingressos fiscals que suposava el fet que molts comerciants instal·lessin els seus llocs de venda (tavernes, hostals, carnisseries) fora de la ciutat i duguessin a terme les seves activitats sense pagar la corresponent imposició, que es recaptava en els portals d'entrada a Girona. Als transgressors s'els amenaçava amb la demolició de l'establiment i una penyora de 1.000 florins d'or. Tornar al text

(2) - El 3 de gener de 1571 es documenta la primera transgressió. Uns particulars obren una carnisseria al Pont Major i, de forma fulminant, els Jurats de la ciutat presenten una requesta al Veguer per que la faci treure, basant-se en el privilegi de 1445. El 23 de setembre de 1589, els Jurats ordenen la demolició d'una carnisseria que en Aragall de Palau "intenta fer i erigir devant de la Torre del Refart, atte que no dista mija llegua desta Ciutat". L'U de juliol de 1619, dos negociants, segurament provinents d'altres contrades, obriren sense permís una taverna a La Creueta, on s'hi despatxava vi a la menuda. Els Jurats de Girona, no es limitaren a ordenar el tancament o l'enderrocament de l'establiment; procediren a organitzar un procés judicial que deixés ben clar als hipotètics futurs transgressors el que s'hi jugaven si decidien obrir despatx de queviures dins la zona vetada. El 16 de juliol de 1619 les autoritats advertiren a Jaume Ginesta i Bernat Pagès, traginers de Calella de la costa, per que retirin una taverna que estaven parant al mas Claret de Salt, dins el districte de la mitja llegua. Tornar al text

(3) - En el mateix acte del fixament de les fites ja es percebia que la tensió no havia minvat. Malgrat que, immediatament de la publicació del text del "Nou Establiment", l'Intendent General de Catalunya havia adreçat la notificació corresponent a tots els governadors, corregidors, alcaldes, subdelegats, jutges i justícies del principat, els pobles de la Vegueria pretengueren ignorar-ho i, no assistint a la fixació dels monòlits, continuar pledejant com abans. La mateixa decisió d'afitar el districte de la mitja lleuga tenia una finalitat ben explícita, a més de la merament recordatòria: "en las fitas, y en los dos costats de quiscuna de ellas, hi han de ésser las armas desta Ciutat perquè se corresponguan unas ab altres, y la Vegueria y la Ballia de aquella no pugan mourer nou plet". Per disposició de la Intendència General era preceptiu "citar als Regidors dels llochs per a que ab acistència del Batlle se posia en execució lo que.s preveu en lo Establiment y al mateix temps intimar-los tots los papers". Tornar al text

(4) - L'abril de 1728, Pons Anglada, de Sant Daniel, i uns particulars de Santa Eugènia, eren denunciats per haver obert sengles tavernes en els seus domicilis. El 1739, Letó Riera, de Palol d'Onyar; en el mateix any, Josep Bartomeu, de Santa Eugènia; el 1744, Pere Homs, sabater de Campdorà, para fleca en el pla de la mateixa població; Narcís Huget, taverna a La Creueta... Tornar al text

(5) - El 16 de març de 1808 Francesc Cristià, negociant del Pont Major, demana permís per tal d'obrir un hostal a casa seva, i al·lega que el què hi ha i que pertany a la ciutat, no reuneix les condicions de comoditat i serveis mínims, atès que "en él los transeuntes y viajantes no tienen una cómoda habitación, ni proporción para si, caballerias y carmage, ni aquel asistimiento que se disfruta en los demás Mesones de la carretera, en tanta que aquel Bodegon o Meson (el que arrenda la ciutat) no tiene parage fixo, ni determinada, y siempre sigue o se establece en la casa del que lo arrienda, siendo de grave perjuicio a los transeuntes, por no saber muchas veces la casa de dicho Bodegón". La resposta va ser rotundament negativa, com també en el cas de 1817 de la petició de Francesc Coll, carreter, que sol·licitava autorització per convertir en taverna una casa de la seva propietat també emplaçada al Pont Major. Segons l'Ajuntament, seguia essent "diametralmente opuesta a la privativa que tiene este Ayuntamiento". El 31 d'agost de 1832, encara va denegar-se a Llorenç Duran el permís de parar Hostal. En aquest cas l'Ajuntament va argumentar que ja tenia hostal propi, el qual era arrendat al més donant, i que aquest establiment és suficient per atendre la demanda dels viatgers de passada per Girona. Tornar al text

(6) - Es disposava que "la compra y venta de vinos de qualquiera clase que fuesen, por mayor y menor, pagando los derechos legítimamente establecidos, debía ser enteramente libre en quanto al tiempo, al precio, al modo y otras circunstancias, qualesquiera que fuesen los usos, costumbres y ordenanzas municipales en contrario". Tornar al text


Bibliografia

- "El districte de la Mitja Llegua entorn les muralles de la ciutat". Narcís Castells i Calzada. 1985. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, Vol. 28.
- "Inauguració de la fita de pedra de la Mitja Llegua". Article publicat a la revista "Forn d'Anells", número 142, setembre-desembre 2019, pàgina 40.
- "A mitja llegua de Girona". X. Martín. Article publicat al "Diari de Girona" el 24/08/2008.


Back-Index

Història

Detall de la fita instal·lada davant el monestir de Sant Daniel

(Ampliar) - Detall de la fita instal·lada davant el monestir de Sant Daniel.

Fita 'Per la mitja llevga', situada actualment a Sant Daniel, davant el monestir

(Ampliar) - Fita 'Per la mitja llevga', situada actualment a Sant Daniel, davant el monestir.

El rei Alfons II d'Aragó (1157-1196). Viquipèdia.

La reina Maria de Castella (1401-1458), esposa d'Alfons el Magnànim, en una ilólustració dels 'Comentaris dels Usatges de Barcelona', acabada el 1448

(Ampliar) - La reina Maria de Castella (1401-1458), esposa d'Alfons el Magnànim, en una ilólustració dels 'Comentaris dels Usatges de Barcelona', acabada el 1448. Viquipèdia.

El rei Ferran II (1452-1516)

(Ampliar) - El rei Ferran II (1452-1516). Viquipèdia.

Germana de Foix (1488-1536), segona esposa de Ferran II. Viquipèdia.

El rei Felip V (1683-1746)

(Ampliar) - El rei Felip V (1683-1746). Bibliothèque nationale de France.

La reina regent Maria Cristina de Borbó - Dos Sicílias (1806-1878)

(Ampliar) - La reina regent Maria Cristina de Borbó - Dos Sicílias (1806-1878). Viquipèdia.

Fita recuperada pel poble de Fornells de la Selva i situada a la zona de "La Sitja". Fotografia: Grup de Recerca de Fornells de la Selva.

Per la mitja llevga, situada actualment a la placeta de l'Institut Vell, cal capdamunt de la Força

(Ampliar) - Pedra "Per la mitja llevga", situada actualment a la placeta de l'Institut Vell, cal capdamunt de la Força.

Fita de Mitja Lleuga instal·lada a l'antiga carretera de Banyoles, al terme municipal de Sarrià de Ter. 1980

(Ampliar) - Fita de Mitja Lleuga instal·lada a l'antiga carretera de Banyoles, al terme municipal de Sarrià de Ter. 1980. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

Fita de Mitja Llegua instal·lada al terme de Fornells de la Selva. 1980

(Ampliar) - Fita de Mitja Llegua instal·lada al terme de Fornells de la Selva. 1980. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona.

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice